Meet the 2020 Touring Cast

Emi Sampson

"Sadako"

Amelie Valenzuela

"Shizuka"

Dennis Dilwith

"Masahiro"

Reese Hanashiro

"Aiko"

Wyatt Tamamoto

"Kenji"

Jenelle Wong

"Kazuko"

Chris Apy

"Kiyoshi"

Seth Okamura

"Isamu"

Matthew Azuma

"Minoru"

Maya Sonoda

"Kiyo"

Hope Shinsato

"Setsuko"

Mika Erikson

"Itsue"

Pono Lundell

"Haru"

Maya Nakamoto

"Reiko"

Madison Mattoon

"Shigeno"

Zaffron Castagnaro

"Swing/Ensemble"

Taylor Inouye

"Swing/Ensemble"

Momo Kobashigawa

"Swing/Ensemble"

Caris Leong

"Swing/Ensemble"

Gabriel Ryan-Kern

"Swing/Ensemble"

Dylan Tamamoto

"Swing/Ensemble"

Carlyn Yanagi

"Swing/Ensemble"